ÅPENHETSLOVEN

Tysse Mekaniske Verksted AS er Norges største tilhengerprodusent og produserer tilhengere og understell med tillatt totalvekt opp til 3500 kg. Våre tilhengere selges i Norge, Sverige og Danmark, hvor Norge er vårt klart største marked. Tysse produserer og selger varehengere, tipphengere, skaphengere, maskinhengere, båthengere, opplagshengere, biltilhengere, atv-tilhengere, varehenger lift, skaphenger lift, stilashengere og vippeplanshengere.

Tysse har en konstruksjons- og utviklingsavdeling samt maskin- og sveiseavdeling med hel- eller delautomatiserte maskiner. Vi produserer hengere fra selskapets standard sortiment i tillegg til produkter etter spesifikasjoner fra kunde. Selskapet kan også lage andre produkter knytt til stålbearbeiding. Selskapets drift består av utvikling av produkter, egenproduksjon av komponenter, innkjøp av komponenter, produksjon, montering og salg. Tysse har leveranser til kunder i et bredt spekter; bygg og anlegg, fiskeoppdrett, engineeringsbedrifter, transportnæringen, offentlige etater, forsvaret mv. 

Tysse har over lang tid, som den ledende kvalitetsprodusenten i bransjen, vært opptatt av å skaffe oversikt og analysere risiko for at det skjer brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, både internt, i leverandørkjeden og hos øvrige forretnings- og samarbeidspartnere, i tråd med kravene som nå stilles i Åpenhetsloven. Tysse ønsker å være en grønn bedrift og arbeider kontinuerlig for å reduseres vår påvirkning på miljøet og øke miljøeffektiviteten i alle ledd i verdikjeden vår. Selskapets sterke miljøfokus har også konsekvenser for valg av leverandører. Ved valg av leverandører vektlegger Tysse om valg av den aktuelle leverandøren er i tråd med selskapets strategi, herunder teknologi og bærekraft.

Tett dialog med våre leverandører, leverandørbesøk og eventuelle revisjoner, samt systematisering av arbeidet gjennom digitale verktøy som Complete Control gir oss det grunnlaget vi trenger for de løpende vurderingene. I arbeidet med Åpenhetsloven har Tysse også vektlagt OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Skulle leverandører ikke tilfredsstille de krav Tysse stiller, og ikke retter seg etter våre krav, vil de bli erstattet. Av denne grunn, sammen med selskapets fokus på bærekraft, har Tysse overvekt av våre leverandører fra Skandinavia, Tyskland, Irland og Storbritannia. 

Når det gjelder egen virksomhet, gjennomfører HR-funksjonen i selskapet vurderinger knyttet til arbeidsmiljø, mangfold og inkludering, likestilling og diskriminering.
Arbeidet med Åpenhetsloven er forankret i selskapets styre.

Samlet sett gir disse vurderingene et godt grunnlag for å si noe om det overordnede risikobildet, herunder risiko knyttet til menneskerettighetsbrudd og uanstendige arbeidsforhold. Selskapet har ikke avdekket negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold i vårt arbeid med Åpenhetsloven. Skulle derimot Tysse oppdage negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil det gjennomføres konkrete vurderinger og iverksettes adekvate og forholdsmessige tiltak for å stanse og/eller begrense konsekvensene. Dette uavhengig av de rettslige implikasjonene det måtte medføre eller hvorvidt handlingen faktisk representerer en lovovertredelse. For å redusere risiko for negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, vil vi fortsette å se på muligheter for å øke vår påvirkningskraft mot leverandører og forretningspartnere.

For mer informasjon kontakt: yngve.thuen@tysse.no