Instruksjonshefter

Instrukser for fører

Før hver kjøretur er det viktig å kontrollere følgende:

 • Dekkenes lufttrykk / dekkenes tilstand
 • Lys- og bremseanleggets funksjon
 • For de tilhengere som er utstyrt med nesehjul; løft opp og lås tilhengerens nesehjul i øvre posisjon.
 • Kontroller koblingen. Kulekoblingen må omslutte kulen (tilhengerfestet) tett og fast.
 • Fest sikkerhetswiren til kjøretøyet
 • Løsne parkeringsbremsen (på tilhengere med brems)

Ved nytt kjøretøy, må følgende sjekkes etter første kjøretur

Kontroller at hjulskruene/mutterne sitter godt fast. Vi anbefaler bruk av momentnøkkel. Denne kontrollen skal også utføres etter hjulskift og bør gjøres jevnlig. Tiltrekningsmoment på hjulbolter: M12x1,5: 90Nm, M16x1,5:195Nm

Anbefaling: kontroller bremseanlegget etter ca 500km og etterjuster om nødvendig. Ta kontakt med din lokale forhandler.

Service tilhenger (9).jpg

Betjeningsveiledning

Tilkobling av tilhenger til bil
Ved tilkobling settes tilhengerens nesehjul (støttehjulet) på bakken. Rygg bilen bakover til tilhengeren eller  (ved liten tilhenger) manøvrer tilhengeren frem til koblingspunktet på bilen. 

 • Åpne koblingskjevene ved å trekke håndtaket hardt oppover. Se “H” (figur) .
 • Sett den åpne koblingen på trekkkjøretøyets tilhengerkule og slipp håndtaket
 • Håndtaket skal nå gå automatisk tilbake til utgangsstilling. Lukking og sikring skjer automatisk.
 • Kontroller at stillingen er innstilt til “+” (se figur).
 • Koble sikkerhetswiren og lyskabel til bilen.
 • Sveiv nesehjulet helt opp og sikre det med klemmen.
 • Løsne parkeringsbremsen før kjøring
 • Visuell kontroll: Trekk-kulen skal ikke være synlig i tilkoblet tilstand.

OBS: Kulekoblingens håndtak og håndbremsspake må ikke brukes som hjelpemiddel ved manøvrering, grunnet fare for skader på de innvendige komponentene.

Tilkobling av tilhenger til bil

 • Sveiv ned nesehjulet
 • Om tilhenger har brems, trekk til håndbremsen
 • Koble fra sikkerhetswire og lyskabel
 • Trekk håndtaket “H” (figur) på tilhengerkoblingen hardt oppover i pilens retning
 • Løft (eller benytt nesehjul) koblingen av bilens tilhengerfeste

TIPS: Om kobling ikke umiddelbart løsner fra bil, kan en løsne litt på håndbrems for å få litt bevegelse i tilhenger. Dette kan da hjelpe på for å frigi tilhenger fra bil. OBS! Dette må ikke gjøres om tilhenger står i en helning eller hvor det er fare for at tilhenger triller ukontrollert.

Parkering av tilhenger

Unngå å parkere tilhengeren mer parkeringsbremsen på nå det er frost. Dette gjelder også ved lagring over 1-2 dager. Det anbefales bruk av parkeringsklosser ved lagring av tilhengeren.
Ve lengre tids lagring av tilhenger vil en presenning hindre at det samler seg løv og skitt i tilhengeren. Dette øker levetiden på tilhengerens overflate.

TIPS: Dersom tilhengeren rygges på plass bør en trekke den litt frem igjen for å få bremseskoene tilbake i “normalposisjon”

Riktig lasting

Last alltid med positivt kuletrykk, dvs kuletrykk nedover. Ved minus kulevekt vil en kunne risikere at tilhenger starter å vingle og en kan miste kontroll over bil og tilhenger. Påse at maks tillatt kuletrykk ikke overskrides. Sentrer/fordèl last så godt som mulig over akslinger

OBS: Kuletrykket bør være mellom 40-80kg. Lasten bør alltid sikres mot forskyvning ved hjelp av jekkestropper etc. 

Relevante artikler